I 39/90 - Milton (Kennedy to Knutson)

Location: Janesville/ Milton, WI